• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterlilik eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktadır.
   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

  -

   

Zorunlu Birimler

 

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

       11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

 

Seçmeli Birimler

 

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

 

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

 

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

 

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri içinbirimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. A grubu yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının uygun ve çalışır şekilde olması gerektiğini tarif eder

BG.2 Yapılan çalışmaya ait emniyet, uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.3 Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri tarif eder

BG.4 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar.

BG.5 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder

BG.6 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar

BG.7 Yangına müdahale tekniği ile söndürücüleri tarif eder

BG.8 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması yöntemlerini tarif eder.

BG.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerinin uygulanmasını tarif eder.

BG.10 İş alanında, çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, yapılması gereken işlemleri tarif eder.

 

11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

BG.1 Standartlara uygun emniyet mesafesinde ve mekanik darbelere maruz kalmayacak şekilde; tesisatın montajını tarif eder

BG.2 Boru çapına uygun kelepçe veya konsol kullanımını tarif eder.

BG.3 Geçiş yapılacak döşemenin ve/veya duvarın bina taşıyıcı yapı elemanı olmaması gerekliliğini açıklar.

BG.4 Boru çapına uygun delik açma işlemini tarif eder.

BG.5 Boru çapına uygun ve standartlarda belirtilen koruyucu kılıf kullanımını tarif eder.

BG.6 Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen uygun malzeme ile yalıtımı tarif eder.

BG.7 Döşenecek boruların korozyona uğramasını engelleyecek tedbirleri standartlara ve teknik esaslara uygun olarak almayı açıklar.

BG.8 Tesisatın yerine ve türüne göre standartlara ve teknik esaslara uygun yalıtım malzemesini seçimini tarif eder

BG.9 Birleştirmede eksen sapmalarını engelleme metodlarını açıklar.

BG.10 Boruyu kanal içine emniyetli bir şekilde sabitleme işlemini açıklar.

 

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

BG.4 Kullanacağı sarf malzemeyi ayırt eder.

BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar

BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder

BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

BG.11 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

* BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar

BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar.

BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

* BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar

BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

 

 

11UY0010-3/B14 B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar

BG.4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder

BG.6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

BG.7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

BG.8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

BG.9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

BG.1 Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

BG.5 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar

BG.6 Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

BG.7 Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar.

BG.8 Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder.

BG.9 Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar.

BG.10 Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini ve tepme durumunda alınacak önlemleri tanımlar

BG.11 Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar.

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

BG.13 Kaynakta hangi gaz ve hortumların kullanılacağını ve nasıl ayırt edileceğini bilir.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar

BY.2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üfleci bağlantılarını kontrol eder

BY.3 Şalomenin temizliğini kontrol eder

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar

BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

 

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ
  • GÖRÜNTÜLE
  • 11uy0033-3-rev-04-dogal-gaz-celik-boru-kaynakcisi.pdf
  • GÖRÜNTÜLE
  • oğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Adımlar
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.