• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

Emlak danışmanları için emlak MYK Sorumlu Emlak danışmanı Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başlamıştır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Emlak Danışmanı Yetki Belgesi

Gayrimenkul danışmanlığı veya genel olarak emlakçılık adı ile bilinen meslek temsilcilerinin Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı şartları yerine getirmesi zorunlu hale gelmiştir. İşletme sahiplerinden istenen yetki belgesinin yanı sıra firma bünyesinde çalışan emlak danışmanı personelin de yeterlilik belgesi sahibi olması gerekir. Emlak Danışmanı Yetki Belgesi bu kapsamda sahip olunması gereken bir belgedir.

Yetki belgesi, taşınmaz mallar devredileceği zaman gerekli olan ve tüzel kişiliklerden istenen bir evraktır. Emlak alım satımı ile ilgili olarak çalışan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması durumunda gayrimenkul alım satımı için yeterlilik sahibi olduğu anlaşılır. Temsilci olma sıfatı ile yetki belgesine sahip olanlar gayrimenkulü tüzel kişiler adına satabilir veya kiralayabilir.

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma işlemleri için MYK Kurumu’nun yetkilendirdiği kuruluşlara başvurmak gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından da Emlak yetki belgesi almak zorunlu hale gelmiştir. Emlak Yetki Belgesi ise İl Ticaret Müdürlüklerinden alınır.

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5

Şahıs işletmeleri söz konusu olduğunda işletme sahibinin sahip olması gereken belgelerden biri de Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 olmaktadır. Bunun yanı sıra sermaye şirketlerinde yetkili kişiler ve şubelerde ise şube müdürü bu belgeyi almış olmalıdır.

İşletmede çalışan ve pazarlama ile birlikte satış departmanında görev alan kişilerin de 4. Seviye emlak danışmanı mesleki yeterliliğine sahip olduğunu gösteren bir belgeye gereksinimi vardır. Bunun yanında bu kişiler orta öğretim ya da yüksek öğretim kurumlarında verilen taşınmaz ticareti alanına yönelik bir eğitim aldıklarında ve mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartına tabi olmayacaklardır. Emlak Belgesi ile gayrimenkulleri ilgilendiren konularda emlak ofislerinin çalışması gerekmektedir.

MYK Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nunu yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarından alınması gereken belgedir. MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır. Bu kurum aracılığı ile de emlak mesleki yeterlilik belgesi alma koşullarının neler olması gerektiği açıklığa kavuşturulur.

Emlak ve Danışmanlık Kursu aracılığı ile 5 Haziran 2018 tarihinden önce Gayrimenkul Danışmanlığı Belgesi almak koşulu ile bu faaliyetlerine devam eden kişilerin sertifikalarının MEB onaylı olması şartı aranmaktadır.

İşletmeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmekte olup yetki belgelerinin olmaması durumunda ise ruhsat alamayacaklardır. Çalışma ve işletme ruhsatı alabilmek için işletmelerin bu şartları yerine getirilmesi zorunludur. İşletmelerin kanuna aykırı hareket etmesi durumunda ise idari para cezası ile cezalandırılmaları söz konusudur.

DİKKAT: 16 Nisan 2021 CUMA tarihli ve 31456 Sayılı TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ortaokul veya ilköğretim mezunları Emlak Taşınmaz Ticareti Yetki belgesi alabilmektir. Yetki belgesi alabilmek için öncelikle Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekmektedir.

Son değişiklikler neler tıkla madde madde neler değişti karşılatırma tablosu ile öğren

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu ( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine  iletilmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan KAYNES LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile;

17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Emlak Belgesi Zorunluluğu

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI: Yönetmelik kapsamında Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği kurum tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Emlak Yetki belgeleri ve emlak yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için: Bakanlık İlgili sayfasından bilgi alabilirsiniz TIKLAYINIZ.

Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer? Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesinden Muaftır?

Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinde gelir veya kurumlar vergisi kaydı ya da meslek odası kaydı bulunmak kaydıyla tacirler ile esnaf ve sanatkârlarca bu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmektedir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar ise şunlardır: 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR

Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlanan Alan
Emlak Danışmanı Seviye 4 Orta Öğretim

1. Emlak Komisyonculuğu 
2. Emlak

Emlak Danışmanı Seviye 4

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama 6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro

Sorumlu
Emlak Danışmanı (Seviye 5)

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama 6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro

Emlak Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır?

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır. 

Performans uygulama sınavı ulusal yeterlilikteki beceri ve yetkinlik ifadeleri başlıklarına göre yapılmakta aday bu adımlarda belirtilen uygulamaları yapmalıdır. Yanında yıldız işareti bulunan adımlar kritik adım olup tamamının ekisksiz bir şekilde başarılması zorunludur

Sorumlu Emlak Danışmanı Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği kapsamında olan aşağıdaki başlıklara çalışabilirler. 

 

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Birimi teorik  test sınavı soru konu başlıkları

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2 Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4 Acil durum kavramını açıklar.

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6 Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

BG.7 İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8 İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9 Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar

BG.10 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu Birimi teorik test sınavı soru konu başlıkları

1) BİLGİLER

BG.1 Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

BG.2 Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar

BG.3 Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BG.4 Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar

BG.5 Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.

BG.6 İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.7 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.8 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.9 Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

BG.10 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu Birimi performans uygulama sınavı uygulama adımları

2) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından uygun yöntemle analiz eder

*BY.2 Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BY.3 Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

BY.4 Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.

BY.5 Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

BY.6 Emlak satış/kiralama planı oluştur

*BY.7 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.

BY.8 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

BY.9 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

BY.10 İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar

BY.11 İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

 

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Birimi teorik test sınavı soru konu başlıkları

1) BİLGİLER

BG.1 Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

BG.2 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

BG.3 Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

BG.4 Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

BG.5 Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

BG.6 Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar

BG.7 Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

BG.8 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

BG.9 Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar

BG.10 Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar

BG.11 Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

BG.12 Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

BG.13 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar

BG.14 Satış\kiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

BG.15 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

BG.16 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

BG.17 Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

BG.18 Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Birimi performans uygulama sınavı uygulama adımları

2) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

BY.2 Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.

*BY.3 Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

*BY.4 İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması yapar

BY.5 Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını sağlar.

BY.6 Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol eder.

*BY.7 Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

*BY.8 Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

BY.9 Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder

BY.10 Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.

BY.11 Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

BY.12 Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

BY.13 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

BY.14 Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden onay alınmasını sağlar.

BY.15 Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai bedelini onaylar.

BY.16 Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

*BY.17 Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder

*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.

BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.

BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.

*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.

BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun yöntemleri kullanarak belirler.

BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.

*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.

 

  • TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sayı : 31456
  • GÖRÜNTÜLE
  • TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAYI: 31274
  • GÖRÜNTÜLE
  • TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMASI
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.