• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

10UY0002-4 Makine Bakımcı

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 -----

   

Zorunlu Birimler

 

12UY0081-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

Seçmeli Birimler

 

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makine Bakımcı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar

BG.2 Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG3 İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

BG.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları ile kilitleme ve etiketleme sistemlerini nasıl yerleştireceğini tarif eder.

BG.5 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

BG.6 Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

BG.7 Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder

BG.8 Makineye özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.9 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar.

BG.10 Çevresel risklerin neler olduğunu açıklar.

BG.11 Çevresel risklerin nasıl azaltılacağını tarif eder.

BG.12 Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

BG.13 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.

BG.14 Bakım işlerinde kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar.

BG.15 Bakım işlerinde kalite sağlama tekniklerini açıklar

BG.16 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.

 

10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım

BG.1 Çalışma alanının olması gereken özelliklerini açıklar.

BG.2 Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.3 Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.4 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını tarif eder.

BG.5 Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyon takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.6 Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.7 Çalışma alanı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.8 Çalışma donanımı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.9 İş planı kavramını açıklar.

BG.10 İş planı doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken bakım işlemlerini açıklar.

BG.11 Günlük ve haftalık bakım işlemlerini açıklar.

BG.12 Sorumlu olduğu ekip tarafından yürütülen bakım işlemlerinin uygunluğunu değerlendirir.

BG.13 Bakım işlemleri ile ilgili tespit edilen uygunsuzlukların nasıl giderileceğini açıklar.

BG.14 Bakım işlemleri ile ilgili hangi konularda bilgilendirme yapacağını açıklar.

BG.15 Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.16 Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar

BG.17 Yapılacak bakım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.18 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler

BG.19 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.20 Kullanılan ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonunu takip etme yöntemlerini açıklar.

BG.21 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.22 Bakım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.23 Makinelerin yağlanması gereken parçalarını sıralar.

BG.24 Yağ çeşitlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

BG.25 Makinelerde gevşeme kontrolü yapılması gereken parça ve bağlantıları sıralar

BG.26 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik işlemlerini açıklar.

BG.27 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik malzemelerini sıralar.

BG.28 Yağ değiştirme için gerekli işlemleri açıklar.

BG.29 Filtre, sızdırmazlık elemanları, kayışların ve rulmanların kullanım alanlarını ve çeşitlerini sıralar.

BG.30 Çalışma ömrü süreli olan sarf malzemelerini sıralar.

BG.31 Makine parçalarındaki değişim gerektirecek nedenleri açıklar.

BG.32 Değiştirilen parçalarda yapılması gereken ayar işlemelerini sıralar.

BG.33 Makinelerde gerçekleştirilen basit ayar işlemlerini açıklar.

BG.34 Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.35 İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.36 Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

 

 

10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım

BY.1 Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

BY.2 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını kontrol eder.

BY.3 Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.4 Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.5 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.6 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.7 Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.8 Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.9 Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır

BY.10 Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.11 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.12 Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

*BY.13 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.14 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.15 Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

*BY.16 Filtreyi değiştirir.

*BY.17 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.18 Kayışı değiştirir.

*BY.19 Rulmanı değiştirir.

BY.20 Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.21 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.22 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.23 Yapılan bakım faaliyetlerine ilişkin rapor oluşturarak kayıt altına alır.

*BY.24 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.