HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

15UY0227-3 Tornacı

Torna tezgâhına bağlanan ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirme işlemlerini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 -----

 

Zorunlu Birimler

 

15UY0227..-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

15UY0227..-3/A2: Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri

15UY0227..-3/A3: Tornalama İşlemi ve Bakım

 

Seçmeli Birimler

 

  ----

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

15UY0227-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar

BG.2 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını açıklar.

BG.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.4 Acil durumlarda güvenlik talimatlarını sıralar

BG.5 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması yöntemlerini açıklar

BG.6 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflama nasıl yapacağını sıralar

BG.7 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı açıklar.

BG.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini sıralar.

BG.9 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurulması işlemlerini açıklar.

BG.10 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları bildirme işlemlerini açıklar.

 

15UY0227-3/A2 Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri Yeterlilik Birimi

BG.1 Belirlenmiş çalışma noktalarına uyarak, çalışmalarını kesintisiz ve uygun şekilde sürdürmeyi açıklar

BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemlerini sıralar

BG.3 Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutmayı açıklar

BG.4 Kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar

BG.5 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanım hazırlıklarını açıklar.

BG.6 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini açıklar.

BG.7 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları açıklar.

BG.8 Teknik resim okumayı açıklar

BG.9 Kesici takım uçlarının tornalama işlemleri için gerekli referans değerlerini açıklar

BG.10 İşlenecek parçaların özelliklerini sıralar

BG.11 Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin özelliklerine göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları açıklar

BG.12 İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini sıralar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Yapılacak işlemler, ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur

BY.2 Tezgâhta meydana gelen uygunsuzlukları amirlerine bildirir.

BY.3 Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

*BY.5 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir

BY.6 Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

BY.7 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatorleri bilgilendirir.

BY.8 Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

BY.9 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular

BY.10 Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder

BY.11 Çalışma ömrü dolan parçaları takip ederek değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

BY.12 Yapılacak işlemleri ve sıralamalarını danışarak belirler

BY.13 İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

BY.14 Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri talimatlara uygun şekilde danışarak belirler.

BY.15 Belirlenen alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma sahasına getirilmelerini sağlar.

BY.16 Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

*BY.17 Kesici takım uçlarındaki aşınma ve yıpranmaları tespit eder

BY.18 Aşınmış veya yıpranmış kesici takım uçlarını gerektiğinde biler veya talimatlara göre danışarak değiştirir

BY.19 Bileme işlemi biten veya değiştirilen kesici uçları kontrol eder

BY.20 Parçaların teknik talimatlarda belirtilenlerle aynı olup olmadığını kontrol eder

*BY.21 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları gözle muayene veya kontrol ederek üretime hazır olduklarından emin olur.

BY.22 Kusurlu parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları amirlerine bildirir.

BY.23 Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlar

BY.24 Yağ, kesme sıvısı ve diğer akışkanların seviyelerini kontrol ederek azalmışsa ekleme yapar veya danışarak

BY.25 Soğutma sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi parçaları temizler

BY.26 Tezgâh üzerindeki hareketli kısımları talimatlara göre yağlar.

BY.27 Tezgâh, tabla ve makineler üzerindeki talaş ve çapakları temizler.

BY.28 Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin özelliklerine göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları yapar.

BY.29 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.30 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.31 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.32 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.33 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

15UY0227-3/A3 Tornalama İşlemi Ve Bakım Yeterlilik Birimi

BG.1 Tezgâhta meydana gelebilecek uygunsuzlukları açıklar

BG.2 Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin özelliklerine göre takım ayarlarını açıklar.

BG.3 Bağlama yöntemi ve bağlama aparatlarını tanımlar.

BG.4 Mengene, ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla gibi bağlama aparatlarını açıklar.

BG.5 Teknik çizimleri açıklar.

BG.6 Tezgâhta baskı seviyesi, çapak miktarını açıklar

BG.7 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara uygunluğunu açıklar

BG.8 Parça üzerindeki kusurların neler olabileceğini açıklar.

BG.9 Parça veya ambalaj üzerinde gerekli etiketleme işlemlerini sıralar.

BG.10 Yapılan işleme ve malzemenin türüne göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Yapılacak işlemlerde amirlerinden onay alır.

BY.2 Yapılacak işlemlere ve işlenecek parçaların türüne uygun kesici takımı danışarak seçer.

BY.3 Takımın boyutlarını ölçer ve gerekli ayarları yapar

BY.4 Yapılacak işleme göre takımların tezgâh üzerinde takılacağı bölgeyi belirler

BY.5 Özel aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar

BY.6 Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlandığını kontrol eder

*BY.7 Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin özelliklerine göre takım ayarlarını danışarak yapar.

BY.8 Belirlenmiş bağlama yöntemine uygun bağlama aparatını hazırlar

BY.9 Mengene, ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da diğer uygun bağlama aparatı ile iş parçasını tezgâha bağlar.

BY.10 İş parçasının boyutuna göre, parçayı uygun yöntem ile bağlayarak emniyete alır.

BY.11 İş parçasının talimatlara uygun şekilde bağlandığını kontrol eder

BY.12 Markalama işleminin düzgün olması için iş parçasının yüzeyini temizler.

BY.13 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını sürekli kontrol eder.

BY.14 Markalama aletleri kullanarak iş parçası üzerinde yapılacak işleme göre gerekli işaretlemeleri yapar.

BY.15 Acil durumlarda tezgahı, ilgili tuşu kullanarak durdurur.

BY.16 İş parçasını işlemek için tezgâhın kumanda kollarını ve ölçü tamburlarını kullanır.

BY.17 Çeşitli ölçü aletleri ile teknik çizimler üzerinde gerekli hesaplamaları yapar

*BY.18 Teknik dokümantasyona göre delik delme ve delik tornalama işlemlerini uygular

BY.19 Kanal açma, kılavuz ve pafta çekme gibi işlemlerde kaba tornalama yapar

*BY.20 Teknik dokümantasyona göre, parçaya silindirik tornalama, konik tornalama, alın tornalama, kademeli tornalama yapar

BY.21 Tezgâhta baskı seviyesi, çapak miktarı gibi durumları kontrol altında tutar.

*BY.22 Yapılan işleme ve malzemenin türüne göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları talimatlara göre değiştirir.

BY.23 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek, aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder.

BY.24 Aşınan veya kırılan takım uçlarını danışarak değiştirir.

BY.25 Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları tespit ederek ayırır.

BY.26 Parçanın elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

BY.27 Parçanın uzunluğu, iç-dış çapı, kanal genişliği derinliği-açısını ölçer.

BY.28 Parçanın uzunluğu, iç-dış çapı, kanal genişliğini, derinliğini ve açısını kontrol eder.

BY.29 Eğe, zımpara gibi alet, araç ve gereçler kullanarak parçalar üzerinde gerekli rötuş işlemlerini uygular.

BY.30 Tespit ettiği kusurlu parçaları amirlerine bildirir.

BY.31 Düzeltme için gerekli tornalama işlemlerini uygular.

BY.32 Talimatlara uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları kontrol eder ve istifler

BY.33 İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar

BY.34 Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar.

BY.35 Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

BY.36 Parça veya ambalaj üzerinde gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

BY.37 İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle kontrol bölgesine alır

*BY.38 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.39 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.40 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.41 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular

*BY.42 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.