HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4)

  Bu yeterlilik Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

Yol testi biriminden sınava girecek adayların kullanacağı araç tipine uygun sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

   

Zorunlu Birimler

 


11UY0021-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

 

11UY0021-4/B1: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

 

11UY0021-4/B6: Yol Testi

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

 1. Alternatif: A1, A2

2. Alternatif: A1, A2, B1

 

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

11UY0021-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar

BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri açıklar.

BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar

BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri açıklar.

BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar

BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar

BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar

BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini açıklar

BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını açıklar

BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar

BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

 

11UY0021-4/B1 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

1)Bilgiler

BG.1 Müşterinin sorun ve şikâyetleri için oluşturulacak formların içeriklerini açıklar.

BG.2 Belirlenen bakım işlemleri için gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri sıralar.

BG.3 Kullanılacak alet, araç ve gereçleri sıralar.

BG.4 Bakım, onarım yapılacak olan aracın donanım yapısı ve motoruna ilişkin teknik şemaların içeriğini açıklar

BG.5 Araçlarda uygulanacak olan onarım sırasını belirler.

BG.6 Periyodik bakımda talimatların içeriğini açıklar.

BG.7 Aracı konumlandırırken dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurlarını sıralar.

BG.8 Yağ ve yağ filtresinin özelliklerini açıklar.

BG.9 Yağ ve yağ filtresinin değişim işlemlerini açıklar

BG.10 Bujilerin çeşitlerine göre özelliklerini sıralar

BG.11 Supap çeşitlerine göre özelliklerini sıralar.

BG.12 Supap boşluk ayarını nasıl yapılacağını açıklar

BG.13 Zaman ayar mekanizmasının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.14 Zaman ayar mekanizmasının değiştirilmesi ve ayarının nasıl yapılacağını açıklar

BG.15 Zaman ayar gergi tertibatının özelliklerini ve kontrollerini açıklar.

BG.16 Egzoz sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.17 Egzoz dumanının rengine göre arıza sebeplerini açıklar.

BG.18 Hava ve polen filtrelerinin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.19 Motor üzerindeki kayışların çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.20 Kayış gerginlik ayarlarının yapılması ile ilgili işlemleri açıklar

BG.21 Motorun şasi ve diğer tüm bileşenlerle olan bağlantılarını sıralar.

BG.22 Motorun uygun konumlarından bağlayarak askıya alma işlemlerinin aşamalarını açıklar.

BG.23 Benzinli yakıt sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.24 Dizel yakıt sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.25 Yakıt sisteminde yapılan ayar ve kontrolleri sıralar.

BG.26 Soğutma sisteminin elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.27 Soğutma sistemi arıza ve onarım yöntemlerini açıklar.

BG.28 Vites kutusu yağı değişim ve kontrol işlemlerini açıklar

BG.29 Vites kutusunun araçtan sökülmesini gerektiren durumları açıklar.

BG.30 Vites kutusunun araçtan sökülme yöntemlerini açıklar

BG.31 Diferansiyel yağının değişim ve kontrol işlemlerini açıklar.

BG.32 Diferansiyelin araçtan sökülme yöntemlerini açıklar.

BG.33 Debriyaj sisteminde meydana gelen arızaları sıralar.

BG.34 Güç aktarma organları elemanlarına göre özelliklerini açıklar.

BG.35 Fren sisteminin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.36 Fren sisteminde ve elemanlarında meydana gelen arızaları açıklar.

BG.37 Lastik ve jant özelliklerini açıklar

BG.38 Direksiyon sisteminin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar

BG.39 Direksiyon sisteminde ve elemanlarında meydana gelen arızaları açıklar.

BG.40 Süspansiyon sisteminin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar

BG.41 Süspansiyon sisteminde ve elemanlarında meydana gelen arızaları açıklar.

 

2) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 İş emrini inceleyerek araçtaki bakım ve arıza işlem planını yapar.

BY.2 Belirlenen bakım işlemleri için gerekli yedek parça ve sarf malzemeyi temin eder.

BY.3 Kullanılacak alet, araç ve gereçleri hazırlar.

BY.4 Bakım, onarım yapılacak olan aracın donanım yapısı ve motoruna ilişkin teknik şemaları inceler.

*BY.5 Aracı çalışma ortamına güvenli bir şekilde yerleştirir.

BY.6 Bakım onarım yapılacak olan aracın ilgili kısımlarına gerekli olan koruyucu örtüleri serer.

BY.7 Motor yağını uygun şekilde boşaltır

BY.8 Yağ filtresini uygun aparatla söker

BY.9 Sızdırmazlık elemanlarını kontrol ederek yağ filtresini takar

BY.10 Motora uygun özellik ve miktarda yağ doldurur.

BY.11 Yağ seviye çubuğundaki referans çizgilere göre motor yağ seviyesini kontrol eder.

BY.12 Buji(leri)/enjektörleri sökerek değiştirir.

BY.13 Hava filtrelerini araçtan sökerek değiştirir.

BY.14 Motor üzerindeki yardımcı ekipmanlarına hareket veren kayış(ları) değiştirir.

BY.15 Yakıt basınç hattındaki filtreyi değiştirir.

BY.16 Yakıt deposunda ve yakıt sevk borularında sızdırmazlık kontrolü yapar.

BY.17 Yakıt pompasının ve enjektörlerinin fiziki ve sızıntı kontrolünü yapar.

BY.18 Motor soğutma sıvısını boşaltarak uygun miktarda motora doldurup havasını alır.

BY.19 Motor soğutma sıvısı seviye ve yoğunluğunun referans değerlere uygunluğunu kontrol eder

BY.20 Soğutma sistemindeki bağlantı boruları, hortumları, bağlantı elemanlarını kontrol eder.

BY.21 Termostatı kontrol ederek değiştirir

BY.22 Vites kutusu yağını boşaltarak uygun miktarda ve cinste yağı doldurur.

BY.23 Vites kutusu yağ seviyesini kontrol eder.

BY.24 Vites kolunun viteslere uygun geçip geçmediğini kontrol eder.

BY.25 Diferansiyel yağını boşaltarak uygun miktarda ve cinste yağı doldurur.

BY.26 Diferansiyel yağ seviyesini kontrol eder

BY.27 Güç aktarma organlarının bağlantı ve elastik elemanlarının boşluk kontrollerini yapar/sıkar.

BY.28 Debriyaj kavrama noktası ve pedal boşluğunu kontrol eder.

BY.29 Debriyaj setindeki (baskı, balata ve bilya) kontrolünü yapar

BY.30 Aks körüğünün fiziki kontrollerini yaparak değiştirir

BY.31 Fren sistemindeki boru, hortum ve bağlantılarının fiziki durumlarını, sızdırma ve kaçaklarını kontrol eder

BY.32 Fren disk/kampana ve balatalarını kontrol ederek balataları değiştirir.

 BY.33 Fren hidroliğinin seviyesini kontrol ederek uygun hidrolik ile tamamlar

BY.34 Fren sisteminin havasını alır.

BY.35 Araç lastiklerinin diş derinliklerini standart değerlere göre uygunluğunu ölçer.

BY.36 Direksiyon hidrolik yağ pompasını ve yağ seviyesini kontrol ederek tamamlar.

BY.37 Direksiyon mili ve mafsalları ile rot bağlantılarını kontrol ederek sıkar.

BY.38 Tekerlek ve süspansiyon sisteminin yay, amortisör, viraj (denge) çubuğu ve salıncaklarını kontrol ederek sıkar

BY.39 Amortisör(lerin) fiziki durumunu, sistemdeki yağ kaçaklarını kontrol ederek değiştirir.

BY.40 Rot ve rotillerin fiziki durumunu ve boşluklarını kontrol ederek sıkar.

BY.41 Rot(ların) fiziki durumunu ve boşluklarını kontrol ederek değiştirir

BY.42 Periyodik bakım sonrası göstergedeki ikaz ışıklarını siler.

BY.43 Yaptığı işlerle ilgili formları doldurur

*BY.44 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.45 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.46 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

11UY0021-4/B6 Yol Testi

1) BİLGİLER

BG.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola nasıl hazırlayacağını açıklar.

BG.2 Değişen yol, yük ve hız aralıklarında yapılacak olan yol testlerini açıklar.

BG.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimlerin kaynaklarını açıklar.

BG.4 Frenlenme performansına etki eden unsurları açıklar.

BG.5 Süspansiyon ve ön düzene etki eden unsurları açıklar.

BG.6 Arıza tespit amaçlı yol testi aşamalarını sıralar

BG.7 Son kontrol amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

 

2) BECERİ VE YETKİNLİKLER

*BY.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola alır

BY.2 Amaca uygun yol, yük ve hız aralıklarında araca yol testi uygular

BY.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimleri tespit eder.

BY.4 Aracın frenlenme performansını test eder

BY.5 Süspansiyon ve ön düzen parçalarının kontrollerini yapar.

BY.6 Güç aktarma organlarındaki parçaların kontrollerini yapar

BY.7 Yol testi sırasında karşılaştığı arıza ve aksaklıkları ilgili formlara işler

*BY.8 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.