HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

10UY0002-5 Makine Bakımcı

 Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 -

   

Zorunlu Birimler

 

  • 10UY0002-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 10UY0002-5/A2: Makine Kurulumu

Seçmeli Birimler

 

  • 10UY0002-5/B1: Önleyici Bakım
  • 10UY0002-5/B2: Düzeltici Bakım
  • 10UY0002-5/B3: Kestirimci Bakım
   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makine Bakımcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar.

BG.2 Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG.3 İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

BG.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları ile kilitleme ve etiketleme sistemlerini nasıl yerleştireceğini tarif eder.

BG.5 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

BG.6 Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

BG.7 Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder.

BG.8 Makineye özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.9 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar.

BG.10 Çevresel risklerin neler olduğunu açıklar.

BG.11 Çevresel risklerin nasıl azaltılacağını tarif eder.

BG.12 Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

BG.13 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.

BG.14 Bakım işlerinde kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar.

BG.15 Bakım işlerinde kalite sağlama tekniklerini açıklar.

BG.16 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.

10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu

BG.1 Verilen makinenin sökümü için, kesilmesi gereken devre ve tesisatları açıklar.

BG.2 Makinenin güvenli şekilde sökülerek taşıma aracına yüklenmesi için gerçekleştirilecek işlemleri yorumlar.

BG.3 Makine kurulumuna uygun zemin ve tesisat özelliklerini açıklar.

BG.4 Makinenin yerleştirileceği uygun konumu talimatlara göre açıklar.

BG.5 Makinenin teknik talimatlarla belirtilen uygun konumunu açıklar.

BG.6 Verilen talimatlara göre gerçekleştireceği montaj işlemlerini sıralar.

BG.7 Makinenin istenen şekilde çalışması için gerçekleştirmesi gereken teknik ayarları açıklar.

BG.8 Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.9 İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.10 Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

 

 BECERİ VE YETKİNLİKLER

*BY.1 Verilen makinenin söküm işlemlerini gerçekleştirir.

BY.2 Makinenin güvenli şekilde sökülerek taşıma aracına yüklenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

*BY.3 Makinenin yerleştirileceği uygun konumu tespit eder.

*BY.4 Makine kurulumuna uygun zemin ve tesisat bağlantı hazırlıklarını kontrol eder.

BY.5 Makineyi teknik talimatlarda belirtilen uygun konuma yerleştirir.

*BY.6 Verilen talimatlara göre mekanik tesisat bağlantılarını gerçekleştirir.

*BY.7 Verilen talimatlara göre montaj işlemlerini gerçekleştirir.

BY.8 Makinenin istenen şekilde çalışması için gerçekleştirmesi gereken teknik ayarları yapar.

BY.9 Makineyi çalıştırarak veya çalıştırılmasını sağlayarak gerekli kontrolleri yapar.

*BY.10 Kurulum işlemlerini kontrol kartlarına işler.

*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım

BG.1 Çalışma alanı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.2 Çalışma donanımı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.3 Çalışma alanının özelliklerini açıklar.

BG.4 Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını tarif eder.

BG.6 Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyon takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.7 Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.8 İş ortamındaki olumsuz durumları listeler.

BG.9 Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.10 Periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken bakım işlemlerini açıklar.

BG.11 Günlük bakım planlamasının aşamalarını açıklar.

BG.12 Yürütülen bakım işlemlerinin iş planına uygunluğunu değerlendirir.

BG.13 Yürütülen bakım işlemlerinin teknik açıdan uygunluğunu değerlendirir.

BG.14 Yürütülen bakım işlemleri ile ilgili hangi konularda raporlama yapacağını açıklar.

BG.15 Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapacağı işlemleri açıklar.

BG.16 Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.17 Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.18 Yapılacak bakım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler

BG.19 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.20 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.21 Kullanılan ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonunu takip etme yöntemlerini açıklar.

BG.22 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar

BG.23 Bakım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.24 Makinelerin yağlanması gereken parçalarını sıralar

BG.25 Yağ çeşitlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

BG.26 Makinelerde gevşeme kontrolü yapılması gereken parça ve bağlantıları sıralar.

BG.27 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik işlemlerini açıklar.

BG.28 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik malzemelerini sıralar.

BG.29 Yağ değiştirme için gerekli işlemleri açıklar.

BG.30 Filtre, sızdırmazlık elemanları, kayışların ve rulmanların kullanım alanlarını ve çeşitlerini sıralar.

BG.31 Çalışma ömrü süreli olan sarf malzemelerini sıralar.

BG.32 Makine parçalarındaki değişim gerektirecek nedenleri açıklar.

BG.33 Değiştirilen parçalarda yapılması gereken ayar işlemelerini sıralar.

BG.34 Makinelerde gerçekleştirilen basit ayar işlemlerini açıklar.

BG.35 Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.36 İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.37 Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

 

 

10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım

BY.1 Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

BY.2 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını kontrol eder.

BY.3 Günlük bakım planlamasını yapar.

BY.4 Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.5 Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.6 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.7 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.8 Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

 

BY.9 Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.10 Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.11 Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.12 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.13 Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

*BY.14 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.15 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.16 Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

*BY.17 Filtreyi değiştirir.

*BY.18 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.19 Kayışı değiştirir

*BY.20 Rulmanı değiştirir.

BY.21 Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.22 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.23 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.24 Yapılan bakım faaliyetlerine ilişkin rapor oluşturarak kayıt altına alır.

*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.27 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-5/B2 Düzeltici Bakım

BG.1 Çalışma alanı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.2 Çalışma donanımı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.3 Çalışma alanının özelliklerini açıklar.

BG.4 Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5 Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.6 İş ortamındaki olumsuz durumları listeler.

BG.7 Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.8 Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyon takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.9 Periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken bakım işlemlerini açıklar.

BG.10 Günlük bakım planlamasının aşamalarını açıklar.

BG.11 Yürütülen bakım işlemlerinin iş planına uygunluğunu değerlendirir.

BG.12 Yürütülen bakım işlemlerinin teknik açıdan uygunluğunu değerlendirir.

BG.13 Yürütülen bakım işlemleri ile ilgili hangi konularda raporlama yapacağını açıklar.

BG.14 Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapacağı işlemleri açıklar.

BG.15 Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.16 Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.17 Yapılacak onarım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.18 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.19 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.20 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar

BG.21 Onarım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.22 Arıza tespit yöntemlerini sıralar.

BG.23 Arıza tiplerini ve olası nedenlerini sıralar.

BG.24 Sızdırmazlık elemanlarının çeşitlerini sıralar.

BG.25 Sızdırmazlık elemanlarında oluşabilecek arızaları listeler.

BG.26 Makinede oluşabilecek mekanik arızaları listeler.

BG.27 Makinede yer alan mekanik aksamları tanır.

BG.28 Arızanın nasıl giderileceğini açıklar.

BG.29 Mekanik arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parçaları sıralar.

BG.30 Makine operatörüne vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG.31 İlgili amirine vereceği onarım bilgisini açıklar

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

BY.2 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını kontrol eder.

BY.3 Günlük bakım planlamasını yapar.

BY.4 Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler

BY.5 Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.6 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.7 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.8 Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar

BY.9 Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.10 Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır

BY.11 Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.12 Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.13 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

*BY.14 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

BY.15 Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

*BY.16 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

*BY.17 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir

*BY.18 Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.19 Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-5/B3 Kestirimci Bakım

BG.1 Çalışma ortamı, makine/üretim hattı ve kullanacağı ekipmanlar için alacağı İSG tedbirlerini açıklar.

BG.2 Kullanım kılavuzu, katalog ve çalışma talimatlarını yorumlar.

BG.3 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.4 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.5 Kullanılan ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonunu takip etme yöntemlerini açıklar.

BG.6 Bakımı yapılacak makine/üretim hattı ile ilgili operatörden aldığı bilgileri yorumlar.

BG.7 Makine/üretim hattında kullanılan yağları ve özelliklerini açıklar.

BG.8 Yağ ölçüm ve analiz yöntemlerini açıklar.

BG.9 Makine/üretim hattı üzerinde sıcaklık ölçümü yapılacak noktaları açıklar.

BG.10 Sıcaklık ölçüm ve analiz yöntemlerini açıklar.

BG.11 Makine/üretim hattı üzerinde ses (gürültü) ölçümü yapılacak noktaları açıklar.

BG.12 Ses (gürültü) ölçüm ve analiz yöntemlerini açıklar.

BG.13 Makine/üretim hattı üzerinde titreşim (vibrasyon) ölçümü yapılacak noktaları açıklar.

BG.14 Titreşim (vibrasyon) ölçüm ve analiz yöntemlerini açıklar.

BG.15 Ölçüm ve analiz sonuçlarını standart değerlere göre karşılaştırır.

BG.16 Bakım planı hazırlama yöntemlerini açıklar

BG.17 Yapmış olduğu tüm işlemlere ait raporları açıklar.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Makine/üretim hattının ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.3 Yapılacak işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.4 Bakımı yapılacak makine/üretim hattı ile ilgili operatörden bilgi alır.

*BY.5 Yağ kirlilik ölçümünü yapar.

*BY.6 Sıcaklık ölçümlerini yapar.

*BY.7 Ses (gürültü) ölçümlerini yapar

*BY.8 Titreşim (vibrasyon) ölçümlerini yapar.

*BY.9 Yapılan ölçüm değerlerini analiz eder

*BY.10 Analiz sonuçlarını standart değerlere göre mukayese ederek raporlar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol altına alır.

*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.